B&B Couriers

Transport Lądowy
Transport Morski
Transport Lotniczy
B&B Couriers

Oferta specjalna

Nasza oferta obejmuje niezwykle szeroką gamę usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie. Jesteśmy perfekcjonistami w zakresie swojej działalności.

Realizacje

Zapewniamy swoim Klientom usługi i realizacje najwyższej jakości. Naszą firmę cechuje profesjonalizm i perfekcjonizm. Realizujemy zamówienia dla największych firm na rynku krajowym i zagranicznym.

Współpracujemy z licznymi wytwórcami z całej Europy. Z zaangażowaniem pracujemy nad realizacją zadań, by sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. 

Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę, praktykę i długoletnie doświadczenie w branży TSL.             B&B Couriers świadczy pełen zakres również niestandardowych usług. 

--------

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG FIRMY B & B COURIERS

  

I. Zakres stosowania, postanowienia ogólne

1. Zamawiając  usługi  B&B  COURIERS,  jako  „Nadawca”,  Klient  zgadza  się  i  potwierdza w swoim imieniu lub  w imieniu  jakiejkolwiek  innej  osoby uprawnionej do    nadania przesyłki na  to,  aby niniejsze  Ogólne Warunki  obowiązywały  od  momentu,  w  którym B&B COURIERS  przyjmie  przesyłkę do  momentu  doręczenia.

2. Odmienne  warunki  handlowe  zleceniodawcy  mają  zastosowanie  tylko  wówczas ,  jeśli zostaną potwierdzone  na  piśmie  z  upoważnionym  do  tego  pracownikiem  B&B COURIERS.

3. „Przesyłka” oznacza wszystkie dokumenty lub paczki, które są przewożone na podstawie jednego  listu  przewozowego  i  w  sposób  wybrany  przez  B&B  COURIERS,  w  tym  drogą powietrzną, środkiem transportu drogowego lub innym środkiem przewozu. List przewozowy obejmuje wszelkie etykiety wyprodukowane przez automatyczne systemy B&B COURIERS, listy  przewozowe,  kwity konsygnacyjne     i  odsyła  do  niniejszych  Ogólnych Warunków.

 

II. Usługi i cenny

1. Nasze  usługi  przewozowe  obejmują  odbiór,  transport  i  doręczenie  przesyłek. Przekazanie przesyłki w opakowaniu umożliwiającym prawidłowy przewóz jest obowiązkiem zleceniodawcy.  Szkody  jakie powstaną  wskutek  niewłaściwego  opakowania  przesyłki w  transporcie,  obciążają  zleceniodawcę. Nie  odpowiadamy  za  dotrzymanie  określonego terminu  dostawy,  jeżeli  nie  zostało  to  wyraźnie uwzględnione.

2. Odpowiedzialność za  przewóz każdej  przesyłki jest  ograniczona według zasad  określonych poniżej. Jeśli Nadawca domaga się większej ochrony, wówczas za dodatkową opłatą może uzyskać dodatkowe ubezpieczenie (pkt. VIII). „B&B COURIERS” oznacza każdego członka sieci  B&B COURIERS.

3.  Cła, eksport  i  import.

B&B  COURIERS  może  podjąć  każdą  z  poniższych  czynności  w  imieniu  Nadawcy,  aby wykonać  zleconą usługę, a  w  szczególności:  (1)  pomóc  w  przygotowaniu  wszelkich wymaganych dokumentów, uzupełnić kod produktu i kod usługi na liście  przewozowym, jak również  regulować  wszelkie należności lub  podatki, wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub  innych  regulacji,  (2)  działać w charakterze agenta, upoważnionego przez Nadawcę  podczas  kontroli celnej  i  eksportowej  oraz w charakterze  odbiorcy przesyłki wyłącznie  w  celu  wyznaczenia  agenta  celnego  do  przeprowadzenia  odprawy  celnej i wprowadzenia Przesyłki  do  obszaru  celnego,  (3)  przekierować  przesyłkę  do  brokera importowego  odbiorcy lub  pod inny  adres, na żądanie osoby,  która zostanie uznana przez B&B COURIERS -  zgodnie  z  jego  najlepszą  wiedzą -  za  osobę  upoważnioną.Jeśli przesyłka jest  przewożona drogą powietrzną, a jej  miejscem przeznaczenia jest  państwo inne niż państwo, w którym przewóz przesyłki się rozpoczął lub konieczny jest postój w takim innym  państwie,  wówczas zastosowanie  mają Konwencja  Montrealska lub  Konwencja Warszawska.  W  przypadku  międzynarodowego  transportu  drogowego  zastosowanie  ma Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Konwencje te  ograniczają  odpowiedzialność  B&B COURIERS za  utratę  lub  uszkodzenie  przesyłki.

 

III. Przesyłki nie przyjmowane do przewozu przez B&B COURIERS

Zasadniczo z przewozu wyłączone są towary  o szczególnej wartości, jeżeli  zleceniodawca przy udzielaniu zlecenia nie zażyczył sobie pisemnie zawarcia ubezpieczenia transportu lub ubezpieczenia  transportu  rzeczy  z  podaniem  prawidłowej  wartości  wzgl.  zawarte  zostały odrębne  porozumienia.  Nadawca  oświadcza,  że  jego  przesyłka  może  zostać  przyjęta  do przewozu.  Przesyłka uznana  jest  za  niedopuszczalną  do  przewozu,  jeśli: - zawiera przedmioty,  które zostały sklasyfikowane, jako  materiał lub  towar  niebezpieczny lub  artykuły  zakazane  lub  zabronione  przez  IA TA  (ang.  International  Air  Transport Association  -  Międzynarodowe  Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych), ICAO  (ang. International  Civil  Aviation  Organisation   Międzynarodowa  Organizacja  Lotnictwa

Cywilnego),  ADR  (Umowa  europejska  dotycząca  międzynarodowego  przewozu drogowego  towarów  niebezpiecznych),  wszelkie  stosowne  agendy  rządowe  lub  inne kompetentne  organizacje;- nie została sporządzona deklaracja celna, gdy jest  ona wymagana stosownymi przepisami celnymi;- zawiera  jakikolwiek  inny  przedmiot,  który  według  B&B  COURIERS  nie  może  być

przewożony w sposób bezpieczny lub zgodny z prawem, lub opakowanie jest uszkodzone lub  niewłaściwe. Do towarów  o szczególnej  wartości zalicza  się  w szczególności,  ale nie wyłącznie, rzeczy o  niezwykłej  wartości  (takie  jak  np.:  dzieła  sztuki,  antyki,  kamienie  szlachetne,  znaczki pocztowe, unikaty,  biżuteria ze złota, srebra i  inne,  pieniądze lub  mogące być przeniesione papiery  wartościowe                 …,  towary  podrobione,  zwierzęta,  winiety,  metale, prawdziwą  broń palną  lub  imitację broni  palnej,  części  takiej  broni,  broń  innego  rodzaju, materiały  wybuchowe i  amunicję,  szczątki ludzkie, pornografię lub  nielegalne  środki odurzające.

 

IV . Przyjęcie zlecenia i dostarczenie przesyłek oraz postępowanie z przesyłkami niedoręczonymi

1. Udzielenie  zlecenia  następuje  w  momencie  jego  przyjęcia,  jednak  nie  później  niż w momencie wydania przesyłek do przewozu przez lub  w imieniu  nadawcy,  wykonanie zaś wówczas, jeżeli  pozwala na to  miejsce znajdowania się i  dyspozycja samochodu kurierskiego. Termin  dostawy  rozpoczyna  się   w momencie przyjęcia  towaru  do  przewozu.1. Przesyłki nie będą dostarczane do skrytek pocztowych,     a w przypadku przesyłek do osób fizycznych  wymagany jest  numer  kontaktowy.

2. Sprawdzanie stanu  przesyłek B&B  COURIERS  jest  upoważniona jednakże  nie  zobowiązana  jest  do  otwarcia  oraz  do skontrolowania zawartości przesyłki zastrzega sobie prawo bez obowiązku wcześniejszego zawiadomienia  Nadawcy.

 

V. Opłaty za przesyłkę

1. Opłaty za  przesyłkę  naliczane  są  na  podstawie  wyższej z  dwóch  wag: wagi faktycznej lub wolumetrycznej. Każda przesyłka może zostać ponownie zważona lub zmierzona przez B&B COURIERS w celu ustalenia jej prawidłowej wagi i rozmiarów dla obliczenia właściwej opłaty. Nadawca  zobowiązuje  się  zapłacić lub  zwrócić  B&B  COURIERS  wszelkie  opłaty związane  z  przewozem przesyłki,  koszty jej  przechowywania, cła  oraz  podatki  należne  za usługi świadczone przez B&B COURIERS lub poniesione przez B&B COURIERS w imieniu Nadawcy,  Odbiorcy  lub  jakiejkolwiek  osoby  trzeciej.  Nadawca  jest  zobowiązany  również zwrócić  B&B  COURIERS  wszelkie  poniesione  przez  B&B  COURIERS  koszty  z  tytułu zaspokojenia roszczeń, pokrycia szkód, opłat, grzywien oraz innych wydatków w przypadku, jeśli  okazało się,  że przesyłka  nie  nadaje  się  do  przewozu,  jak  zostało  to  opisane  w  III  pkt.3

2. Wynagrodzenie należne za przewóz towaru jest płatne w gotówce nie później  niż w przy wydaniu przesyłki kurierowi, chyba że ustalono wcześniej inaczej.  Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w  momencie  lub  po  przyjęciu  towaru  do  przewozu,  z  zastrzeżeniem  innego uzgodnienia płatności za usługę przewozu i  innych  usług dodatkowych, wymagana po upływie 14  dni  od  daty  wystawienia faktury  bez  dalszego  upomnienia  następuje  zwłoka  z  zapłatą. W przypadku zwłoki doliczamy odsetki   w ustawowej wysokości, począwszy od dnia, w którym należność  powinna  być  zapłacona.

 

VI. Odpowiedzialność B&B COURIERS

1. Odpowiedzialność  B&B  COURIERS  jest  ograniczona  jedynie  do  szkody  bezpośredniej w przesyłce w postaci utraty lub  uszkodzenia przy uwzględnieniu limitów  za kilogram /  funt określonych w  niniejszym  punkcie.  Jakakolwiek  inna  odpowiedzialność  za  szkodę  jest wyłączona (w tym utracone korzyści, dochody, odsetki, przyszłe transakcje), niezależnie czy są to szkody specjalne czy pośrednie, nawet jeśli ryzyko takiej szkody zostało przedstawione B&B COURIERS przed przyjęciem   lub po przyjęciu przesyłki do przewozu. Jeśli Przesyłka jest  przewożona różnymi  środkami  transportu  tj.  drogą powietrzną, środkiem  transportu drogowego  lub  innym  środkiem  transportu, uznaje  się, że  jakakolwiek szkoda  nastąpiła     w czasie transportu drogą powietrzną. Przysługuje jedno roszczenie w odniesieniu do jednej przesyłki:       - 25,00 dolarów amerykańskich za kilogram lub  11,34 dolarów amerykańskich za funt  dla przesyłek  przewożonych  drogą  powietrzną  lub  innym  środkiem  transportu  niebędącym środkiem  transportu  drogowego;  lub - 12,00  dolarów  amerykańskich  za kilogram  lub 5,44 dolarów amerykańskich  za  funt  dla przesyłek  przewożonych  środkami  transportu  drogowego.                                                                  

2. Zaspokojenie  roszczeń  wg  zasad  opisanych  poniżej  jest  równoznaczne  z  pełnym i ostatecznym zaspokojeniem roszczeń związanych z daną przesyłką. Jeśli Nadawca uważa, że  limity  te  są  niewystarczające,  powinien  zadeklarować  wartość  przesyłki  i  wykupić ubezpieczenie zgodnie               z punktem VIII (Ubezpieczenie Przesyłki) albo samodzielnie zawrzeć umowę  ubezpieczenia.                     W przeciwnym  wypadku  przyjmuje  on  na  siebie  ryzyko  związane z  utratą  lub  uszkodzeniem  przesyłki.

3. Przesyłki opóźnione  i  Gwarancja Zwrotu Pieniędzy-B&B  COURIERS podejmie  wszelkie konieczne  działania w  celu  dostarczenia  przesyłki w  standardowym  czasie, określonym  w  harmonogramie  regularnyc  doręczeń B&B COURIERS. Jednak nie jest  to czas gwarantowany i  nie stanowi on części umowy. B&B  COURIERS  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody  spowodowane przez  opóźnienia.- Wybrane  usługi  objęte  są  gwarancją  zwrotu  pieniędzy,  co  w  przypadku  opóźnienia daje  w  niektórych  sytuacjach  możliwość  uzyskania  zwrotu  opłat  za  transport  przesyłkilub  zwolnienia  przez  B&B  COURIERS  w  usłudze  kurierskiej  (ekspres)  z  opłat  zatransport  przesyłki.  Warunki  Gwarancji  Zwrotu  Pieniędzy  można  znaleźć  na  stronie B&B COURIERS (www.bbcouriers.pl), są one również udostępniane przez Dział Obsługi Klienta  B&B  COURIERS.- Okoliczności będące  poza  kontrolą  B&B COURIERS. B&B  COURIERS  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  straty  lub  uszkodzenia przesyłki wynikające z okoliczności leżących  poza kontrolą B&B COURIERS. Okoliczności te, to w szczególności, ale nie wyłącznie: każda wada lub naturalna właściwość przesyłki, nawet,  jeśli  była znana  B&B  COURIERS; każde działanie  lub  zaniechanie  osoby  nie będącej pracownikiem lub kontrahentem B&B COURIERS – np. Nadawcy, Odbiorcy, osób trzecich,  funkcjonariuszy  celnych lub  innych  funkcjonariuszy  państwowych; „Siła  Wyższa” – np. trzęsienie ziemi, cyklon, burza, powódź, mgła, śnieżyce, oblodzenia dróg, oblodzenia pasów startowych, wojna, katastrofa lotnicza lub embargo, rozruchy , zamieszki. Ponadto B&B  COURIERS  nie ponosi odpowiedzialności  za  szkody  związane  ze  zjawiskami elektronicznymi lub  magnetycznymi lub  za skasowanie elektronicznych lub  fotograficznych obrazów,  danych  lub  zapisów.

 

VII. zgłaszanie reklamacji i ograniczenia czasowe zgłaszania roszczeń

Wszelkie roszczenia  muszą być zgłoszone  B&B COURIERS na piśmie w ciągu  czternastu  (14) dni od dnia, w którym B&B COURIERS przyjął przesyłkę do przewozu. W przeciwnym razie B&B COURIERS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Odpowiedź na reklamację  ze  strony  B&B Couriers  wynosi 30  dni.

 

VIII. Ubezpieczenie Przesyłki

B&B  COURIERS  może  zapewnić  Nadawcy  ubezpieczenie  obejmujące  wartość  przesyłki w  przypadku  jej  utraty  lub  uszkodzenia,  pod  warunkiem,  że  Nadawca  zgłoszą  chęć dodatkowego ubezpieczenia do biura obsługi w siedzibie firmy B&B COURIERS  lub zamówi takie  ubezpieczenie  za  pomocą  automatycznego  systemu  B&B COURIERS i  zapłaci  stosowną opłatę. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wtórnych (pośrednich), ani szkód spowodowanych przez opóźnienie w doręczeniu. Standardowe ubezpieczenie przesyłki wynosi 2 000 złotych, doubezpieczenie 0,4%  od zadeklarowanej  wartości ale  nie  mniej niż  40  zł  .

 

IX. Gwarancje i Zabezpieczenie Nadawcy:

Nadawca, zobowiązuje się zwolnić B&B COURIERS jako dłużnika z długu, którym stał się on w  związku  ze  szkodą  wynikłą  z  zaniedbania  Nadawcy  w  stosowaniu  prawa  lub  innych właściwych regulacji,  jeżeli  okaże  się,  że - poniższe  zobowiązania  i  deklaracje  Nadawcy nie  są  prawdziwe lub  są  niepełne; - wszelkie informacje  przekazywane  przez  Nadawcę lub  osobę  go  reprezentującą; przesyłka  została  przygotowana  w bezpiecznym  miejscu przez  pracowników  Nadawcy;- do przygotowania przesyłki Nadawca zatrudnił  godnych zaufania  pracowników i  dołożył wszelkiej  staranności w  jej  przygotowaniu; - Nadawca  zabezpieczył  przesyłkę  przed  niedozwoloną  ingerencją  podczas  jej przygotowania  przechowywania  lub  transportu  do  B&B COURIERS;- przesyłka została  właściwie oznaczona,  zaadresowana  i  zapakowana  w  sposób zapewniający  bezpieczny przewóz  przy obchodzeniu się  z  nią  ze  zwyczajową  starannością;- zastosowano się do wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji           w zakresie odprawy celnej,  importu,  eksportu  i  innych  przepisów;  oraz  list  przewozowy  podpisany  został przez osobę upoważnioną do reprezentowania Nadawcy, a tym samym niniejsze Ogólne Warunki  wiążą  Nadawcę.

 

X. Trasy

Nadawca zgadza  się  na każdą  trasę  przewozu przesyłki oraz jej  zmianę,  w szczególności zgadza  się  na  to,  że  przesyłka  może być  przewożona  przez  odmienne  od  standardowych punkty  tranzytowe.

 

XI. Obowiązujące prawo

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków lub  w jakikolwiek  sposób z nimi związane podlegają, przepisom prawa kraju pochodzenia Przesyłki, a Nadawca nieodwołalnie poddaje  się takiej jurysdykcji, o  ile  obowiązujące  prawo  nie  stanowi  inaczej.

 

XII. Postanowienia końcowe

Nieważność lub niemożność wyegzekwowania jakiegokolwiek powyższego postanowienia nie  ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Ogólnych Warunków.

 

 

Nowości/Wydarzenia